Eist Plakat!

Eist Plakat ass fäerdeg fir an den Drock.
E grousse Merci un d’ Jessica David fir seng Hëllef!

Leave a Comment

Your email address will not be published.